Danh mục thông tin dữ liệu đất đai
Kết quả thống kê, kiểm kê đất dai
Danh sách người nước ngoài được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Việt Nam
Thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra của Tổng cục Quản lý đất đai
Các Tổ chức vi Phậm pháp luật đất đai
công khai diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp
Thông tin chi tiết
2020
Tỉnh Long An
4036,4070,4069,4068, 4082,4092,4091/QĐ-STNMT
Hủy trang bổ sung GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
CT 382684
/DataFile/Long An.rar