Danh sách giấy chứng nhận bị sai hỏng

Tìm kiếm thông tin GCN Năm :       Đơn vị hành chính :


NămĐơn vị hành chínhSố Thông báoTên Thông báoSố Serial Giấy chứng nhậnFile Đính kèm
2019Thành phố Hồ Chí Minh12208/QĐ-UBNDV/v hủy giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đấtCH01597
2019Thành phố Hồ Chí Minh12208/QĐ-UBNDV/v hủy giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất
2019Thành phố Hồ Chí Minh12208/QĐ-UBNDV/v hủy giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Đắk Lắk75/TB-CNEKHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtBD 678688
2019Tỉnh Đắk Lắk75/TB-CNEKHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2019Tỉnh Đắk Lắk75/TB-CNEKHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2019Tỉnh Bình Phước872/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCNV/v công khai trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp hủy giấy chứng nhận quyến sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAH 514190
2019Tỉnh Bình Phước872/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCNV/v công khai trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp hủy giấy chứng nhận quyến sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Bình Phước872/VPĐKĐĐ-ĐK&CGCNV/v công khai trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp hủy giấy chứng nhận quyến sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Khánh Hòa1666/CNVNV/v công khai trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBP 948809
2019Tỉnh Khánh Hòa1666/CNVNV/v công khai trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Khánh Hòa1666/CNVNV/v công khai trên trang thông tin điện tử đối với trường hợp hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2019Tỉnh Khánh Hòa859/QĐ-STNMT;3120QĐ-UBND;805/QĐ-STNMT;3245/QĐ-UBNDHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCH01251/22357
2019Tỉnh Khánh Hòa859/QĐ-STNMT;3120QĐ-UBND;805/QĐ-STNMT;3245/QĐ-UBNDHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtBL 037724
2019Tỉnh Khánh Hòa859/QĐ-STNMT;3120QĐ-UBND;805/QĐ-STNMT;3245/QĐ-UBNDHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCH08649
2019Tỉnh Khánh Hòa859/QĐ-STNMT;3120QĐ-UBND;805/QĐ-STNMT;3245/QĐ-UBNDHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtBN 325679
2019Tỉnh Tiền Giang3877/BC-VPĐKĐĐ; 3798/BC-VPĐKĐĐ; 3749/BC-VPĐKĐĐDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtM 456895
2019Tỉnh Tiền Giang3877/BC-VPĐKĐĐ; 3798/BC-VPĐKĐĐ; 3749/BC-VPĐKĐĐDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAĐ 290697
2019Tỉnh Tiền Giang3877/BC-VPĐKĐĐ; 3798/BC-VPĐKĐĐ; 3749/BC-VPĐKĐĐDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAĐ 290698
2019Tỉnh Tiền Giang3877/BC-VPĐKĐĐ; 3798/BC-VPĐKĐĐ; 3749/BC-VPĐKĐĐDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAM 642832
2019Tỉnh Tiền Giang3877/BC-VPĐKĐĐ; 3798/BC-VPĐKĐĐ; 3749/BC-VPĐKĐĐDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAM 642830
2019Tỉnh Tiền Giang3877/BC-VPĐKĐĐ; 3798/BC-VPĐKĐĐ; 3749/BC-VPĐKĐĐDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAM 642831
2019Tỉnh Tiền Giang3877/BC-VPĐKĐĐ; 3798/BC-VPĐKĐĐ; 3749/BC-VPĐKĐĐDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBA 690001
2019Thành phố Hà Nội117/BC-VPĐKDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCP 043196
2019Thành phố Hà Nội117/BC-VPĐKDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCP 043195
2019Thành phố Hà Nội117/BC-VPĐKDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtB 900550
2019Thành phố Hà Nội117/BC-VPĐKDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCD 702986
2019Thành phố Hà Nội117/BC-VPĐKDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCĐ 743001
2019Thành phố Hà Nội117/BC-VPĐKDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtY 648635
2019Thành phố Hà Nội117/BC-VPĐKDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAH 549892
2019Thành phố Hà Nội117/BC-VPĐKDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtB 942594
2019Thành phố Hà Nội117/BC-VPĐKDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCH 582291
2019Thành phố Hà Nội117/BC-VPĐKDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBO 442055
2019Thành phố Hà Nội117/BC-VPĐKDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtM 220221
2019Thành phố Hà Nội117/BC-VPĐKDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCT 299224
2019Thành phố Hà Nội117/BC-VPĐKDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtP 884093
2019Thành phố Hà Nội8657/QĐ-UBNDHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtBO 168467
2019Thành phố Hà Nội8657/QĐ-UBNDHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2019Tỉnh Bình Phước941/QĐ-STNMT; 942/QĐ-STNMT; 944/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCD 981055
2019Tỉnh Bình Phước941/QĐ-STNMT; 942/QĐ-STNMT; 944/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtBM 974631
2019Tỉnh Bình Phước941/QĐ-STNMT; 942/QĐ-STNMT; 944/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtO 805386
2019Tỉnh Bắc Giang655/QĐ-TNMT; 657/QĐ-TNMT; 662/QĐ-TNMT; 663/QĐ-TNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtP 234425
2019Tỉnh Bắc Giang655/QĐ-TNMT; 657/QĐ-TNMT; 662/QĐ-TNMT; 663/QĐ-TNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCE 777133
2019Tỉnh Bắc Giang655/QĐ-TNMT; 657/QĐ-TNMT; 662/QĐ-TNMT; 663/QĐ-TNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAL 806086
2019Tỉnh Bắc Giang655/QĐ-TNMT; 657/QĐ-TNMT; 662/QĐ-TNMT; 663/QĐ-TNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtN 760753
2019Tỉnh Bắc Giang655/QĐ-TNMT; 657/QĐ-TNMT; 662/QĐ-TNMT; 663/QĐ-TNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBX 608738
2019Tỉnh Bắc Giang655/QĐ-TNMT; 657/QĐ-TNMT; 662/QĐ-TNMT; 663/QĐ-TNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAL 534063
2019Tỉnh Bắc Giang655/QĐ-TNMT; 657/QĐ-TNMT; 662/QĐ-TNMT; 663/QĐ-TNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCD 425226
2019Tỉnh Bắc Giang655/QĐ-TNMT; 657/QĐ-TNMT; 662/QĐ-TNMT; 663/QĐ-TNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAB 127191
2019Tỉnh Bắc Giang655/QĐ-TNMT; 657/QĐ-TNMT; 662/QĐ-TNMT; 663/QĐ-TNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBR 363334
2019Tỉnh Bắc Giang655/QĐ-TNMT; 657/QĐ-TNMT; 662/QĐ-TNMT; 663/QĐ-TNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtX 002911
2019Tỉnh Bắc Giang655/QĐ-TNMT; 657/QĐ-TNMT; 662/QĐ-TNMT; 663/QĐ-TNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtX 083285
2019Tỉnh Bình Dương819/STNMT-VPĐKĐĐVề việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Kim Đại DươngAI 804518
2019Tỉnh Bình Dương819/STNMT-VPĐKĐĐVề việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Kim Đại DươngAI 804520
2019Tỉnh Bắc Giang642/QĐ-TNMTHủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đấtCS 02026
2019Tỉnh Bắc Giang643/QĐ-TNMTHủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền s hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số AE 175316AE 175316
2019Tỉnh Bắc Giang644/QĐ-TNMTHủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số s ri W 080418W 080418
2019Tỉnh Khánh Hòa749/QĐ-STNMT,769/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCH00302/22372
2019Tỉnh Khánh Hòa749/QĐ-STNMT,769/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCS01435
2019Thành phố Hà Nội4854/CNĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnCH 238583
2019Thành phố Hà Nội4854/CNĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBU 827033
2019Thành phố Hà Nội4854/CNĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBK 130507
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCR 570120
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtB 900706
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtW 539391
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất1881
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtW 520089
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất0718
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtR 024147
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAE 983743
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAE 983742
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCĐ 730222
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBE 020708
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBO 442094
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtL 168499
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBO 442095
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtP 881601
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtR 170376
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBR 517893
2019Tỉnh Khánh Hòa765/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất01579/QSDĐ/CTB-CR
2019Tỉnh Khánh Hòa2531/QĐ-UBND; 2532/QĐ-UBND; 2530/QĐ-UBNDHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCM 575081
2019Tỉnh Khánh Hòa2531/QĐ-UBND; 2532/QĐ-UBND; 2530/QĐ-UBNDHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtBH 084174
2019Tỉnh Khánh Hòa2531/QĐ-UBND; 2532/QĐ-UBND; 2530/QĐ-UBNDHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất01579/QSDĐ/CTB-CR
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19CE 260450
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19BG 892844
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19CK 804604
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19T 615128
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19AB 017578
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19CL 569548