Danh mục thông tin dữ liệu đất đai
Kết quả thống kê, kiểm kê đất dai
Thông báo kết luận thanh tra, kiểm tra của Tổng cục Quản lý đất đai
công khai diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp
Thông tin chi tiết
2022
Tỉnh Long An
1680;1708;1709;1706;1727;1728;1734;1735/QĐ-STNMT
Hủy trang bổ sung GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất
L 511838