Danh sách giấy chứng nhận bị sai hỏng

Tìm kiếm thông tin GCN Năm :       Đơn vị hành chính :


NămĐơn vị hành chínhSố Thông báoTên Thông báoSố Serial Giấy chứng nhậnFile Đính kèm
2019Tỉnh Bình Dương819/STNMT-VPĐKĐĐVề việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Kim Đại DươngAI 804518
2019Tỉnh Bình Dương819/STNMT-VPĐKĐĐVề việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Kim Đại DươngAI 804520
2019Tỉnh Bắc Giang642/QĐ-TNMTHủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đấtCS 02026
2019Tỉnh Bắc Giang643/QĐ-TNMTHủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền s hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số AE 175316AE 175316
2019Tỉnh Bắc Giang644/QĐ-TNMTHủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số s ri W 080418W 080418
2019Tỉnh Khánh Hòa749/QĐ-STNMT,769/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCH00302/22372
2019Tỉnh Khánh Hòa749/QĐ-STNMT,769/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCS01435
2019Thành phố Hà Nội4854/CNĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnCH 238583
2019Thành phố Hà Nội4854/CNĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBU 827033
2019Thành phố Hà Nội4854/CNĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBK 130507
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCR 570120
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtB 900706
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtW 539391
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất1881
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtW 520089
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất0718
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtR 024147
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAE 983743
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAE 983742
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCĐ 730222
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBE 020708
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBO 442094
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtL 168499
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBO 442095
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtP 881601
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtR 170376
2019Thành phố Hà Nội113/CNBVDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBR 517893
2019Tỉnh Khánh Hòa765/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất01579/QSDĐ/CTB-CR
2019Tỉnh Khánh Hòa2531/QĐ-UBND; 2532/QĐ-UBND; 2530/QĐ-UBNDHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCM 575081
2019Tỉnh Khánh Hòa2531/QĐ-UBND; 2532/QĐ-UBND; 2530/QĐ-UBNDHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtBH 084174
2019Tỉnh Khánh Hòa2531/QĐ-UBND; 2532/QĐ-UBND; 2530/QĐ-UBNDHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất01579/QSDĐ/CTB-CR
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19CE 260450
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19BG 892844
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19CK 804604
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19T 615128
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19AB 017578
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19CL 569548
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19BG 978055
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19BE 760640
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19Y 585210
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19CH 332914
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Tỉnh Bình Dương7692/CNVPĐK-THHCDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/9/19 đến ngày 31/10/19
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBR 869318
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBM 217533
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBM 217494
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBM 217490
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBM 217585
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBU 805615
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBG 795076
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBG 352972
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBG 795432
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBG 795118
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBG 797408
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBG 797472
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBG 352929
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBG 795499
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBG 797363
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBG 795481
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBG 797459
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBG 797459
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBG 797491
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBM 217562
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBM 217574
2019Thành phố Hà Nội4796/CNHĐPV/v gửi thông tin thu hồi giấy chứng nhậnBU 805584