Danh sách giấy chứng nhận bị sai hỏng

Tìm kiếm thông tin GCN Năm :       Đơn vị hành chính :


NămĐơn vị hành chínhSố Thông báoTên Thông báoSố Serial Giấy chứng nhậnFile Đính kèm
2020Tỉnh Bình Phước281;283;286;300;301;302;303;305;306;307/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCA 614091
2020Tỉnh Bình Phước281;283;286;300;301;302;303;305;306;307/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAL 451976
2020Tỉnh Bình Phước281;283;286;300;301;302;303;305;306;307/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCS 624962
2020Tỉnh Bình Phước281;283;286;300;301;302;303;305;306;307/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBC 887078
2020Tỉnh Bình Phước281;283;286;300;301;302;303;305;306;307/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAN 845573
2020Tỉnh Bình Phước281;283;286;300;301;302;303;305;306;307/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCI 206196
2020Tỉnh Bình Phước281;283;286;300;301;302;303;305;306;307/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAN 845572
2020Tỉnh Bình Phước281;283;286;300;301;302;303;305;306;307/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBO 532071
2020Tỉnh Bình Phước281;283;286;300;301;302;303;305;306;307/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCO 125988
2020Tỉnh Bình Phước281;283;286;300;301;302;303;305;306;307/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCS 656665
2020Tỉnh Bình Phước315;323;324;324;325;326;328;332;338;339/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCL 916620
2020Tỉnh Bình Phước315;323;324;324;325;326;328;332;338;339/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBU 442755
2020Tỉnh Bình Phước315;323;324;324;325;326;328;332;338;339/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCK 740546
2020Tỉnh Bình Phước315;323;324;324;325;326;328;332;338;339/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCO 017458
2020Tỉnh Bình Phước315;323;324;324;325;326;328;332;338;339/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBX 427414
2020Tỉnh Bình Phước315;323;324;324;325;326;328;332;338;339/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCN 045090
2020Tỉnh Bình Phước315;323;324;324;325;326;328;332;338;339/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCP 411353
2020Tỉnh Bình Phước315;323;324;324;325;326;328;332;338;339/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAB 480447
2020Tỉnh Bình Phước315;323;324;324;325;326;328;332;338;339/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAG 072455
2020Tỉnh Bình Phước336;347;348;349;357;358/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAO 062288
2020Tỉnh Bình Phước336;347;348;349;357;358/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCN 027311
2020Tỉnh Bình Phước336;347;348;349;357;358/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCL 861209
2020Tỉnh Bình Phước336;347;348;349;357;358/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCK 769601
2020Tỉnh Bình Phước336;347;348;349;357;358/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCN 048139
2020Tỉnh Bình Phước336;347;348;349;357;358/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtT 641642
2020Tỉnh Bình Phước336;347;348;349;357;358/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCD 842760
2020Tỉnh Bình Phước336;347;348;349;357;358/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCE 235484
2020Tỉnh Khánh Hòa875/QĐ-UBNDThu hồi giấy chứng nhận QSD đất số phát hành BG 809400 số vào sổ CH00634 do UBND huyện Cam Lâm cấp cho ông Phạm Minh LuônBG 809400
2020Tỉnh Khánh Hòa257/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCH02259/22390
2020Tỉnh Bình Phước245/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản găn liền với đất của ông Nguyễn Như Đức và Nguyễn Thị HiềnBA 006760
2020Tỉnh Bình Phước246,250,251,252/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAM 412424
2020Tỉnh Bình Phước246,250,251,252/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtĐ 038284
2020Tỉnh Bình Phước246,250,251,252/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCD 389762
2020Tỉnh Bình Phước246,250,251,252/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBX 304690
2020Tỉnh Bắc Giang153/QĐ-STNMTQuyết định v.v thu hồi và hủy Quyết định số 586/QĐ-TNMT ngày 23/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường (hủy GCNQSD đất số W 081604 do UBND tỉnh Bắc Giang đã cấp cho Công ty TNHH Đại Thanh 25/11/2002 tại P. Dĩnh Kế, TPBG, tỉnh Bắc Giang)W 081604
2020Thành phố Hải Phòng54/TB-STN&MTHủy GCN quyền sử dụng đất số AO 892116 cấp ngày 21/10/2009 cho Công y TNHH Hương GiangAO 892116
2020Tỉnh Bình Dương1386/STNMT-VPĐKĐĐHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam GiangBA 179039
2020Tỉnh Nghệ An147/QĐ-STNMTHủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ởCC 402911
2020Tỉnh Bắc Ninh16/TB-VPĐKĐĐHủy GCNQSD đất, QSH nhà ở và TS khắc gắn liền với đất đã cấp cho công ty TNHH Samho Press VNCE 328994
2020Tỉnh Bắc Giang166/QĐ-STNMTQuyết định v.v hủy trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Phan Đình Thức tại phường Mỹ Độ, TPBG, tỉnh BGBĐ 171722
2020Tỉnh Khánh Hòa233/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất00734 QSDĐ/VL-NT
2020Tỉnh Vĩnh Long511/BC-VPĐKĐĐBáo cáo giấy chứng nhận đã bị hủyE 0625027
2020Tỉnh Vĩnh Long504/BC-VPĐKĐĐBáo cáo giấy chứng nhận đã bị hủyC 136651
2020Tỉnh Vĩnh Long504/BC-VPĐKĐĐBáo cáo giấy chứng nhận đã bị hủyA 452738
2020Tỉnh Vĩnh Long504/BC-VPĐKĐĐBáo cáo giấy chứng nhận đã bị hủyD 815327
2020Tỉnh Lai Châu51/QĐ-STNMTVề việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAD 415894
2020Tỉnh Nghệ An321/TB-VPĐKHủy giấy chứng nhận quyề sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái HưngBM 621689
2020Tỉnh Bình Phước231,232,242,243/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCN 194945
2020Tỉnh Bình Phước231,232,242,243/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCP 394715
2020Tỉnh Bình Phước231,232,242,243/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAL 901508
2020Tỉnh Bình Phước231,232,242,243/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAL 901509
2020Tỉnh Thanh Hóa12/TB-VPĐKVề việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Cty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Thanh Xuân tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn , tỉnh Thanh HóaAB 105421
2020Tỉnh Bình Dương1103/STNMT-VPĐKĐĐHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Được00530QSDE1/QĐ‐UB
2020Tỉnh Đồng Nai391/QĐ-STNMTQuyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ119897 ngày 17/09/2009 đã cấp cho Công Ty TNHH Thanh Thúy V&TAQ 119897
2020Tỉnh Tiền Giang736/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyBĐ 606094
2020Tỉnh Nam Định845/QĐ-STNMTVề việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần lương thực Nam Định (do Công ty TNHH Trường Hòa đã nhận bàn giao GCN và làm mất), đồng thời cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Trường Hòa tại phường Bà Triệu, thành phố Nam ĐịnhAK 920733
2020Tỉnh Khánh Hòa466,499,500/QĐ-UBNDHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBR 393520
2020Tỉnh Khánh Hòa466,499,500/QĐ-UBNDHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCM 554643
2020Tỉnh Khánh Hòa466,499,500/QĐ-UBNDHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtBT 951709
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyR 366245
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyR 337617
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyAM 090902
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyA 733680
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyC 086860
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyB 449487
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyB 721950
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyBN 484221
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyB 489413
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyA 582364
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyAC 447422
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyM 884019
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyCD 227834
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyN 953548
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyCT 092611
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyB 716626
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyA 280602
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyCT 092641
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyA 421365
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyAA 003387
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyU 021608
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyA 335437
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyA 335520
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyAL 761757
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyCO 679978
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyC 128462
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyAI 365292
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyAI 365288
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyC 079142
2020Tỉnh Vĩnh Long357/BC-VPĐKĐĐDanh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hủyY 867651