Danh sách giấy chứng nhận bị sai hỏng

Tìm kiếm thông tin GCN Năm :       Đơn vị hành chính :


NămĐơn vị hành chínhSố Thông báoTên Thông báoSố Serial Giấy chứng nhậnFile Đính kèm
2020Tỉnh Đồng Nai127/QĐ-STNMTQuyết định huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 738483 ngày 19/5/2017CH 738483
2020Tỉnh Khánh Hòa1079/QĐ-CNTTHủy trang bổ sung số 01 kèm theo giấy chứng nhận QSDĐBE 901310
2020Tỉnh Khánh Hòa37,51/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtCH00078/22378
2020Tỉnh Khánh Hòa37,51/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất05994QSDĐ/981/NT
2020Tỉnh Bình Dương497/CNVPĐKĐĐ-THHCDanh sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/1/20 đến ngày 31/01/2020AB 155796
2020Tỉnh Bình Dương497/CNVPĐKĐĐ-THHCDanh sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/1/20 đến ngày 31/01/2020AD 713684
2020Tỉnh Bình Dương497/CNVPĐKĐĐ-THHCDanh sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/1/20 đến ngày 31/01/2020CL 568111
2020Tỉnh Bình Dương497/CNVPĐKĐĐ-THHCDanh sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy định từ ngày 01/1/20 đến ngày 31/01/2020T 043131
2020Tỉnh Bình Dương530/STNMT-VPĐKĐĐVề việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Tân Đông Hiệp (trước đây là Công ty TNHH Tứ Hải, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Phú Mỹ)AB 179806
2020Tỉnh Bình Dương530/STNMT-VPĐKĐĐVề việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Tân Đông Hiệp (trước đây là Công ty TNHH Tứ Hải, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Phú Mỹ)AĐ 159267
2020Tỉnh Bình Dương530/STNMT-VPĐKĐĐVề việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Tân Đông Hiệp (trước đây là Công ty TNHH Tứ Hải, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Phú Mỹ)AĐ 159269
2020Tỉnh Bình Dương530/STNMT-VPĐKĐĐVề việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Tân Đông Hiệp (trước đây là Công ty TNHH Tứ Hải, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Phú Mỹ)AĐ 159271
2020Thành phố Hà Nội03/BC-VPĐKDanh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử đụng dất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCT 408384
2020Thành phố Hà Nội03/BC-VPĐKDanh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử đụng dất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtM 277052
2020Thành phố Hà Nội03/BC-VPĐKDanh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử đụng dất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCT 408019
2020Thành phố Hà Nội03/BC-VPĐKDanh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử đụng dất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCU 280970
2020Thành phố Hà Nội03/BC-VPĐKDanh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử đụng dất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCU 281861
2020Thành phố Hà Nội03/BC-VPĐKDanh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử đụng dất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCU 280791
2020Thành phố Hà Nội03/BC-VPĐKDanh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử đụng dất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCU 280787
2020Tỉnh Bình Phước83;84;89/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAB 315941
2020Tỉnh Bình Phước83;84;89/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCN 016051
2020Tỉnh Bình Phước83;84;89/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAO 624059
2020Tỉnh Khánh Hòa25/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCH 06216
2020Tỉnh Quảng Ngãi298/TB-STNMTHủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtCP 533477
2020Tỉnh Quảng Ninh6177/QĐ-UBNDHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bi hủyBR 655643
2020Tỉnh Bình Phước76/QĐ-STNMTHủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đặng Thị Hoài UyênCN 145482
2020Thành phố Hà Nội103/QĐ-STNMT-VPĐKĐĐVề việc chấm dứt hiệu lực Pháp lý của GCNQSDĐ, QSHNO10107350028
2020Thành phố Hà Nội448/CNHĐPVề việc thu hồi giấy chứng nhậnCT 593886
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAĐ 394877
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất01726
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBM 885553
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất550306-00769
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất550311-000736
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCB 176664
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBH 528632
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBI 618672
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtA 156504
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất550307-001794
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất550303-002709
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất410306-00380
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCB 177466
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBM 881379
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBX 186283
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất00813
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBG 206420
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất00874
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất01007
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAB 592976
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAP 918213
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAM 473362
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCL 225202
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtN 039892
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAI 251928
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtD 440631
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBS 601550
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBS 601551
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBS 601553
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất00895QSDĐ/3875QĐ-UB
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtHP5/00255
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAO 206691
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCG 697365
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCI 998531
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCI 998532
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBA 063415
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất140QSDĐ/32QĐ-UB
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAD 296074
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtAD 296073
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBE 946464
2020Tỉnh Bến Tre80/VPĐK-TĐCGDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtBH 700909
2020Tỉnh Tiền Giang199/BC-VPĐKĐĐHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất00149
2020Tỉnh Bình Phước39; 44; 42/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất02272
2020Tỉnh Bình Phước39; 44; 42/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtĐ 055846
2020Tỉnh Bình Phước39; 44; 42/QĐ-STNMTHủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất01111
2020Tỉnh Tiền Giang150/BC-VPĐKĐĐV/v danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAL 791883
2020Tỉnh Tiền Giang150/BC-VPĐKĐĐV/v danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtAL 791880
2020Thành phố Hà Nội15/VPĐKĐĐ - CNHMLV/v gửi thông tin thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtBQ 388757
2020Tỉnh Khánh Hòa416/QĐ-CNTT;03/,05/QĐ-STNMTDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy địnhCĐ 566509
2020Tỉnh Khánh Hòa416/QĐ-CNTT;03/,05/QĐ-STNMTDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy địnhH09425
2020Tỉnh Khánh Hòa416/QĐ-CNTT;03/,05/QĐ-STNMTDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy địnhCH01142/22369
2020Tỉnh Bình Phước57;61;59;40;62;58/QĐ-STNMTDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy địnhCL 723502
2020Tỉnh Bình Phước57;61;59;40;62;58/QĐ-STNMTDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy địnhCP 344659
2020Tỉnh Bình Phước57;61;59;40;62;58/QĐ-STNMTDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy địnhBX 879516
2020Tỉnh Bình Phước57;61;59;40;62;58/QĐ-STNMTDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy địnhAL 808944
2020Tỉnh Bình Phước57;61;59;40;62;58/QĐ-STNMTDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy địnhCP 411716
2020Tỉnh Bình Phước57;61;59;40;62;58/QĐ-STNMTDanh sách các Giấy chứng nhận QSD Đ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thu hồi, hủy theo quy địnhCL 723501
2020Tỉnh Khánh Hòa01; 02; 943; 950/QĐ-STNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtH 20261
2020Tỉnh Khánh Hòa01; 02; 943; 950/QĐ-STNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCH 01797/22381
2020Tỉnh Khánh Hòa01; 02; 943; 950/QĐ-STNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtCH 00281/22336
2020Tỉnh Khánh Hòa01; 02; 943; 950/QĐ-STNMTDanh sách hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtH 05573